Formare profesionala

1. Servicii de formare – curs „Manager de inovare” si „Broker de tehnologii” (2019), Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi

2. Servicii de formare profesionala, prin perfectionare profesionala in domeniul proprietatii intelectuale (2019), Institutul National de Cercetare Dezvoltare URBAN-INCERC

3. Servicii de instruire personal in domeniul transferului tehnologic – Curs „Broker de tehnologii” (2019), Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE2000

Evaluarea implementării sistemului de management al inovării în vederea certificării acestuia conform Standard Român SR 13572 Sistem de management al inovării. Cerinţe.

În spiritul normelor metodologice pentru evaluarea în vederea acreditării institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (HG 477/2019), CIT-IRECSON, în calitate de entitate autorizată de Ministerul Cercetării şi Inovării pentru desfăşurarea de activităţi de inovare şi transfer tehnologic (OM nr.448/24.05.2018), sprijină INCD-urile pentru a răspunde acestor norme, prin evaluarea implementării sistemului de management al inovării în vederea certificării acestuia conform Standard Român SR 13572:2016 Sistem de management al inovării. Cerinţe.

Audit de inovare pentru imbunătăţirea managementului inovării

CIT-IRECSON,  în calitate de entitate autorizată de Ministerul Cercetării şi Inovării pentru desfăşurarea de activităţi de inovare şi transfer tehnologic (OM nr.448/24.05.2018), susţine activităţile de dezvoltare instituţională ale institutelor de cercetare – dezvoltare / instituţiilor de învăţământ superior şi firmelor inovatoare din Romania, prin servicii de audit de inovare în vederea creşterii performanţei organizaţionale în managementul inovării.

Au realizat audituri de inovare, următoarele organizaţii:

„SolidarNET – o rețea de întreprinzători responsabili sociali” (POCU/449/4/16/127303)

Începând cu 23 aprilie 2019, Universitatea „George Bacovia” implementează proiectul „SolidarNET – o rețea de întreprinzători responsabili sociali” (POCU/449/4/16/127303) cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, în cadrul axei prioritare 4 „Incluziune socială și combaterea sărăciei”, Obiectivul tematic 9: „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare”, Prioritatea de investiții 9.v: “ Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentr