CODUL DE CONDUITĂ CIT-IRECSON

INTRODUCERE

 

Domenii de aplicabilitate

 

Acest Cod de conduită se aplică:

(i)            tuturor angajaților și colaboratorilor CIT-IRECSON, persoane fizice,

(ii)           oricărei organizații care încheie contracte cu CIT-IRECSON pentru a-i furniza bunuri sau servicii,

(iii)         oricărei organizații care încheie contracte cu CIT-IRECSON în scopul de a servi clienții CIT-IRECSON,

(iv)         oricărei organizații care încheie acorduri de parteneriat cu CIT-IRECSON pentru implementarea în comun de proiecte,

toate părțile enumerate mai sus fiind denumite în continuare „Furnizor”.

 

 

 

PRINCIPII

 

Prezentare generală

 

Prin prezentul cod de conduită, ne așteptăm ca furnizorii CIT-IRECSON să susțină angajamentul CIT-IRECSON de a face nu doar acele lucruri care sunt bune pentru afaceri într-o economie concurențială, ci și acele lucruri care sunt bune pentru echipa CIT-IRECSON și pentru mediul în care trăiesc și lucrează cei care formează echipa noastră.

Acest Cod de conduită, denumit în continuare Cod” subliniază așteptările CIT-IRECSON de la toți cei care relaționează cu organizația, persoane fizice sau juridice. Contractul unui anumit Furnizor cu CIT-IRECSON poate conține prevederi care abordează unele dintre aspectele conținute în acest Cod, însă conținutul Codului nu are menirea de a înlocui prevederile mai stricte dintr-un contract.

 

Așteptările noastre sunt ca toți cei vizați de acest Cod să cunoască, să înțeleagă și să construiască procese pentru a respecta legile aplicabile în zonele, regiunile și domeniile în care își desfășoară activitatea. În cazul în care prevederile legii și prezentul Cod abordează același subiect, în măsura permisă legal, Furnizorii ar trebui să aplice prevederea care promovează într-o măsură mai mare intenția acestui Cod,.

Ne așteptăm ca fiecare Furnizor să îndeplinească aceste standarde în legătură cu activitățile desfășurate. Furnizorii trebuie să stabilească și să aplice politici care să respecte și să se alinieze acestui Cod al furnizorilor. De asemenea, ne așteaptăm ca furnizorii să aplice propriile standarde comprabile cu acest cod de conduită în activitățile lor.

Încălcările acestui Cod vor fi tratate cu seriozitate și vor fi raportate, la momentul descoperirii de către Furnizor, conform Secțiunii 3. Orice nerespectare a acestui Cod poate duce la:

·         solicitarea Furnizorului de a-și audita propria organizație sau lanțul său de aprovizionare și de a raporta constatările sale;

·         recomandarea sau solicitarea de planuri de acțiuni corective;

·         transformarea Furnizorului  într-un furnizor nepreferat.

·         în unele cazuri, contractul cu Furnizorul poate fi reziliat.

 

 

Drepturile omului

Tratamentul uman

Furnizorul își va trata personalul cu demnitate și respect și nu îl va supune condițiilor înjositoare.

 

Hărțuirea

Este promovată o cultură și un loc de muncă în care hărţuirea (oricare ar fi aceea, inclusiv sexuală) nu este tolerată, inclusiv amenințările de hărțuire sau represaliile pentru raportarea hărțuirii.

 

Muncă

Munca forțată

Furnizorul nu va folosi munca forțată sau involuntară și nici nu va solicita prestarea unei munci/serviciu de la o persoană, prin amenințare sau constrângere sau aflată într-o situație de amenințare sau constrângere. Activitățile trebuie desfășurate pe baza unor condiții liber agreate. Furnizorul nu va reține sau distruge, ascunde, confisca sau interzice accesul lucrătorilor la documentele de identitate sau de imigrare ale acestora. Furnizorul nu va cere lucrătorilor migranți neprofesioniști să suporte costurile sau taxele asociate recrutării, călătoriei sau migrației acestora.

 

Munca copiilor

Furnizorul nu va exploata munca copiilor și nu va angaja lucrători sub 15 ani sau sub vârsta minimă legală de muncă, oricare dintre acestea este mai mare. Angajarea lucrătorilor cu vârsta sub 18 ani nu ar trebui să interfereze cu educația lor obligatorie și nu ar trebui, prin natura muncii sau circumstanțele în care se desfășoară această muncă, să le dăuneze sănătății, siguranței sau moralității.

 

Discriminarea

Furnizorul va promova o cultură care urmărește să promoveze șanse egale pentru toți. Furnizorul nu va tolera discriminarea pe bază de sex, rasă, religie, vârstă, dizabilitate, identitate de gen, orientare sexuală sau acele categorii protejate de legislația locală. Candidații și angajații vor fi evaluați pe baza capacității lor de a îndeplini sarcinile postului. La nivelul organizației se implementează un plan de egalitate de gen prezentat în Anexa 1.

 

Salariile, programul de lucru și alte condiții

Furnizorul va îndeplini/respecta standardele legale privind condițiile de muncă pentru tot personalul, inclusiv legile, reglementările și standardele referitoare la plata salariului minim legal sau a unui salariu care îndeplinește standardele locale ale industriei, oricare dintre acestea este mai mare, va asigura respectarea perioadelor de pauză și odihnă prevăzute de lege precum și sănătatea și securitatea lucrătorilor la locul de muncă.

 

Libertatea de asociere și lipsa repercursiunilor

Furnizorul ar trebui să creeze un mediu în care standardele de afaceri sunt clar înțelese și există canale clare pentru ca indivizii să comunice deschis cu managementul fără amenințarea cu repercursiuni, intimidare sau hărțuire. În plus, Furnizorul trebuie să respecte drepturile legale ale lucrătorilor privind libertatea de asociere și să nu împiedice exercitarea drepturilor lucrătorilor de a se organiza legal și de a se înscrie în asociații.

 

Sănătatea și siguranța

Pe lângă îndeplinirea cerințelor legale minime pentru condițiile de muncă, Furnizorul ar trebui să ofere un mediu de lucru sigur și sănătos (e.g. birouri curate, iluminate suficient, ventilate, echipamente întreținute corespunzător) și să ia măsurile de precauție necesare pentru a preveni accidentele la locul de muncă.

 

 

Mediul înconjurător

Eficiența resurselor și minimizarea deșeurilor

Furnizorul va încerca să îmbunătățească eficiența resurselor și să reducă consumul de resurse, inclusiv de materii prime, energie, apă și combustibil. Este de așteptat ca Furnizorul să facă eforturi rezonabile pentru a elimina sau a reduce nivelurile de deșeuri generate (atât solide, cât și ale apelor uzate) și pentru a crește reutilizarea și reciclarea deșeurilor. Furnizorul este încurajat să dezvolte și să utilizeze inovații și practici ecologice care reduc impactul negativ asupra mediului.

 

Reducerea poluării și a emisiilor

Furnizorul va lua măsuri rezonabile pentru a minimiza emisiile de gaze cu efect de seră și de poluanți toxici și periculoși. Furnizorul este încurajat să urmărească emisiile de gaze cu efect de seră și să stabilească obiective de reducere a gazelor cu efect de seră (în conformitate cu Acordul de la Paris).

 

Integritate, etică și anticorupție

Integritatea afacerii

Furnizorul nu se va implica în niciun comportament ilegal sau lipsit de etică și va respecta standardele de practici comerciale corecte. Furnizorul se va strădui să mențină propriul său proces confidențial pentru a le permite angajaților și contractorilor să raporteze incidente de comportament neetic.

 

Corupție / dare de mită / infracțiuni financiare

Furnizorul nu va oferi și nici nu va accepta foloase necuvenite, nu va induce și nici nu va permite vreunei alte părți să facă sau să primească foloase necuvenite în numele său și nici să determine alte părți, inclusiv CIT-IRECSON, să încalce orice legi anticorupție sau antimită atunci când lucrează în numele său cu celelalte părți, inclusiv cu CIT-IRECSON. Furnizorul va folosi practici rezonabile pentru a preveni mita sub toate formele și va sprijini eforturile de combatere a corupției. Furnizorul nu se va implica sau nu va asista niciun terț în nicio activitate de spălare de bani, finanțare a terorismului sau alte infracțiuni financiare.

 

Cadouri, divertisment și ospitalitate

Furnizorul nu va oferi, accepta sau solicita niciun fel de cadouri sub orice formă, servicii de  divertisment sau de ospitalitate care se pot transforma în motive să se creadă, sau prin care o terță parte ar putea concluziona, că ar putea exista intenția de a influența în mod necorespunzător deciziile sau de a afecta obiectivitatea în relațiile de afaceri.

 

Confidențialitate/Caracterul privat

Furnizorul va respecta obligațiile sale referitoare la protecția, colectarea și gestionarea corespunzătoare a informațiilor confidențiale și personale.

 

Conflictul de interese

Furnizorul nu va permite părtiniri, conflicte de interese sau influența necorespunzătoare a altora care să depășească atribuțiile și responsabilitațile lor profesionale. Furnizorul va declara în mod voluntar orice astfel de conflicte care implică personalul CIT-IRECSON.

 

 

Raportarea nerespectărilor

 

Raportarea cazurilor suspecte

Pentru a raporta un comportament îndoielnic sau o posibilă încălcare a acestui Cod de conduită, sunteți încurajat să colaborați cu persoana de contact din cadrul CIT-IRECSON. Dacă acest lucru nu este posibil sau adecvat, puteți raporta problema responsabilului de etică CIT-IRECSON, Ciocănel Adrian-Bogdan, bogdan.ciocanel@irecson.ro.

 

 

Nimeni dintre furnizorii CIT-IRECSON nu va fi responsabil pentru orice pierdere suferită de orice persoană care se bazează pe această comunicare.

CIT-IRECSON este entitate autorizată de Autoritatea de Stat pentru Cercetare-Dezvoltare (actualmente Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării – MCID) pentru desfăşurarea de activităţi de inovare şi transfer tehnologic – ITT  (OM nr.20616/22.05.2023) și membru al Rețelei Naționale de Inovare și Transfer Tehnologic – ReNITT.

 

Pentru a afla mai multe informații, vă rugăm să consultați www.cit-irecson.ro sau contactați-ne pe adresa de email office@cit-irecson.ro.

 

 

 

 

Anexa 1  la Codul de conduită CIT-IRECSON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE EGALITATE DE GEN

 

2024-2027

 

 

 

 

 

INTRODUCERE

 

Planul de Egalitate de Gen ce urmează să fie implementat de către CIT-IRECSON în perioada 2024-2027 este o parte componentă a Codului de conduită al organizației, fiind astfel un pas într-un demers mai amplu pe care CIT-IRECSON și l-a asumat pentru a promova relații bazate pe responsabilitate socială cu partenerii (angajați, colaboratori persoane fizice sau juridice).

Planul de Egalitatea de Gen reiterează unele din valorile care guvernează organizația (cum ar fi egalitate, incluziune, diversitate, transparență), iar pe de altă parte asigură prin acțiunile propuse  respectarea principiilor egalității de gen în toate procesele și practicile organizaționale.

 

Atenția sporită la problemele egalității de gen întărește faptul că CIT-IRECSON recunoaște că bărbații și femeile au roluri profesionale la fel de importante, în condiții de egalitate de șanse, indiferent de domenii sau niveluri ierarhice și, prin urmare, au experiențe și perspective diverse, aducând astfel o

abordare complexă în cadrul organizației.

Egalitatea de gen este un corolar al drepturilor și libertăților egale și un garant al oportunităților egale care favorizează dezvoltarea competențelor și dobândirea de noi cunoștinte, prin includerea tuturor, indiferent de gen, promovând un mediu de lucru mai bun și motivant și, în consecință, niveluri mai mari de productivitate și de satisfacție în rândul angajaților. Astfel, CIT-IRECSON se angajează să asigure promovarea și încorporarea unei culturi a diversității și incluziunii bazată pe respect și pe egalitatea de șanse.

 

OBIECTIVE ȘI DIRECȚII DE ACȚIUNE

 

Sub motoul “Aplicăm învățând și învățăm aplicând” CIT-IRECSON își propune să promoveze o cultură organizațională incluzivă, atât în rândul angajaților, cât și în interacțiunile cu partenerii organizaționali, deschizând dialogul în cadrul comunității ITT despre importanța și beneficiile respectării principiilor egalității de gen.

Obiectivele prezentului Plan de Egalitate de Gen sunt:

• Promovarea respectului reciproc și asigurarea de oportunități egale pentru angajații CIT-IRECSON

• Recunoașterea diferențelor ca potențială sursă de dezvoltare și creștere, atât individuală, cât și

organizațională, promovarea și valorizarea diversității.

• Adoptarea de măsuri menite să se adreseze și să prevină inegalitățile, promovând atât intern, cât și extern valori care asigură egalitatea de șanse în ITT.

Direcții de acțiune:

·         Resurse Umane

·         Comunicare organizațională

·         Hărțuire sexuală/morală

·         Activități/servicii oferite

·         Ecosistem de inovare

 

RESURSE UMANE

 

Proces de recrutare și selecție

 

Măsură propusă:  Informări privind modalități de evitare a discriminării de gen, recunoașterii și prevenirii stereotipurilor în procesul de recrutare.

 

Obiectiv: Oferirea unui suport persoanelor implicate în procesul de recrutare pentru a putea deveni mai ușor conștienți de stereotipurile pe care, fară intenție, le pot aduce în procesul de selecție.

 

Timp de implementare:  Ianuarie 2024 – Decembrie 2027

 

Cui se adresează?: Persoane implicate în procesul de recrutare / departament Resurse  Umane / angajați CIT-IRECSON

 

Activități:

-          Organizarea de informări și training-uri cu persoanele imlicate în procesul de recrutare  pentru a le prezenta modalități de evitare a discriminării de gen și recunoaștere și prevenire a stereotipurilor în procesul de recrutare;

-          Elaborarea unei proceduri de selecție specifice procesului de recrutare;

-          Informarea angajaților CIT-IRECSON privind eventualele modificări aduse procedurii de selecție;

-          Evaluarea nivelului de cunoaștere dobândit de persoanele implicate în procesul de recrutare privind modalitățile prin care pot asigura egalitatea de gen în cadrul procesului de selecție.

 

Ținte:

- Termen scurt:  peste 90% din angajați cunosc existența procedurii de recrutare care vizează egalitatea de gen;

- Termen mediu: când sunt evaluate, peste 80% dintre persoanele implicate în procesul de selecție sunt capabilie să gestioneze orice situație care ar putea produce discriminare.

 

Rezultate:

-          Număr sesiuni de training

-          Procedura de recrutare și selecție

 

 

 

 

 

 

 

 

RESURSE UMANE

 

Progres în carieră

 

Măsură propusă:  1. Programe de formare profesională pentru poziții de leadership.

 

Obiectiv: Creșterea numărului de angajați pregătiți să acceadă în poziții de leadership.

 

Timp de implementare:  Ianuarie 2024 – Decembrie 2027

 

Cui se adresează?: Toți angajații CIT-IRECSON

 

Activități:

-          Evaluarea calităților și competențelor de leadership;

-          Selectarea candidaților cu potențial;

-          Participarea la programe de formare profesională pentru poziții de leadership.

- 

Ținte:

-          Termen mediu: mai mult de 70% din candidați să fi trecut prin programe de formare profesională pentru poziții de leadership

 

Rezultate:

-          Numar participanți la programe de formare rofesională pentru leadership.

 

Măsură propusă:  2. Program intern de dezvoltare

 

Obiectiv: Pe de o parte, angajații să-și descopere potențialul latent și abilitățile pe care nu și le folosesc pe deplin, iar pe de altă parte, managerii de departament să cunoască aceste abilități ale colegilor lor, cât și alte domenii de interes ale acestora.

 

Timp de implementare:  Ianuarie 2024 – Decembrie 2027

 

Cui se adresează?: Toți angajații CIT-IRECSON

 

Activități:

-          Evaluarea calităților și competențelor angajaților;

-          Dezvoltarea unui plan de carieră (o acțiune colaborativă între management și operațional).

- 

Ținte:

-          Termen mediu: mai mult de 25% dintre angajați înscriși în program și peste 50% dintre participanții la program devin conșțienți de abilitățile lor.

 

Rezultate:

-          Planuri de carieră pentru participanții la program

 

 

HĂRȚUIRE SEXUALĂ ȘI MORALĂ

 

 

Măsură propusă:  Informări privind hărțuirea sexuală și morală.

 

Obiectiv: Creșterea nivelului de conștientizare privind problema hărțuirii sexuale și morale, a recunoașterii abuzurilor și a modalităților de identificare și diferențiere, definirea limitelor și a

conceptelor.

 

Timp de implementare:  Ianuarie 2024 – Decembrie 2027

 

Cui se adresează?: Toți angajații

 

Activități:

-          Organizarea unor sesiuni de informare privind hărțuirea sexuală și morală;

-          Evaluarea cunoștințelor dobândite de angajați în urma sesiunilor de informare.

 

Ținte:

- Termen scurt:  peste 90% dintre angajați informați;

- Termen mediu: când sunt evaluați, peste 80% dintre angajați recunosc diferitele tipuri de hărțuire sexuală și știu să indice ce măsuri trebuie luate.

 

Rezultate:

-          Număr sesiuni de informare

 

 

COMUNICARE ORGANIZAȚIONALĂ

 

Măsură propusă: Practicarea unei comunicări organizaționale care respectă principiile egalității de gen și a codului de conduită al CIT-IRECSON.

 

Obiectiv: Dezvoltarea unei comunicări organizaționale interne și externe bazate pe principiile egalității de gen și a codului de conduită al CIT-IRECSON referitoare la Drepturile omului, Muncă, Mediul înconjurător, Integritate, Etică și Anticorupție.

 

Timp de implementare:  Ianuarie 2024 – Decembrie 2027

 

Cui se adresează?: Toți angajații

 

Activități:

-          Organizarea unor sesiuni de informare privind egalitatea de gen și a codului de conduită al CIT-IRECSON;

-          Evaluarea cunoștințelor dobândite de angajați în urma sesiunilor de informare.

 

Ținte:

- Termen scurt:  peste 80% dintre angajați informați cu privire la codul de conduită;

- Termen mediu: când sunt evaluați, peste 80% dintre angajați recunosc principiile codului de conduită și modalitățile de aplicare a lor.

 

Rezultate:

-          Număr sesiuni de informare

 

 

ACTIVITĂȚI/SERVICII OFERITE

 

Măsură propusă: Participarea femeilor în proiectele /activitățile organizației

 

Obiectiv: Implicarea echilibrată a femeilor în activitățile organizației comparativ cu implicarea bărbaților.

 

Timp de implementare:  Ianuarie 2024 – Decembrie 2027

 

Cui se adresează?: Toți angajații

 

Activități:

-          Promovarea competențelor și abilităților femeilor în vederea implicării acestora în activitățile/proiectele organizației într-o măsură echilibrată în raport cu bărbații;

-          Analiza participării femeilor în proiectele /activitățile organizației.

 

Ținte:

- Termen scurt: peste 50% dintre femei sunt implicate în activitățile /serviciile oferite de organizație;

- Termen mediu: un raport echilibrat între femei și bărbați în ce privește implicarea lor în activitățile/serviciile oferite.

 

Rezultate:

-          Număr de femei implicate în furnizarea de activități/servicii

-          Număr de bărbați implicați în furnizarea de activități/servicii

 

 

 

 

 

ECOSISTEM DE INOVARE

 

Măsură propusă: Participarea femeilor la sesiuni de informare/cursuri/ședințe de brokeraj și alte evenimente organizate de CIT-IRECSON.

 

Obiectiv: Participarea echilibrată a femeilor la sesiuni de informare/cursuri/ședințe de brokeraj și alte evenimente organizate de CIT-IRECSON, comparativ cu a bărbaților.

 

Timp de implementare:  Ianuarie 2024 – Decembrie 2027

 

Cui se adresează?: Mediului extern

 

Activități:

-          Promovarea competențelor și abilităților femeilor în vederea participării acestora , într-o măsură echilibrată în raport cu bărbații;la sesiuni de informare/cursuri/ședințe de brokeraj și alte evenimente organizate de CIT-IRECSON

-          Analiza participării femeilor la sesiunile de informare/cursuri/ședințe de brokeraj și alte evenimente organizate de CIT-IRECSON.

 

Ținte:

- Termen mediu: un raport echilibrat între femei și bărbați participanți la sesiuni de informare/cursuri/ședințe de brokeraj și alte evenimente organizate de CIT-IRECSON.

 

Rezultate:

-          Număr de femei participante

-          Număr de bărbați participanți

la sesiuni de informare/cursuri/ședințe de brokeraj și alte evenimente organizate de CIT-IRECSON.